02
Aug

Etika Sportive

Ne të Spearfishing Albania Team jemi shumë të ndejshëm ndaj ruajtjes se ekosistemit nënujor Shqiptar. Çdo gjë lidhur me këtë sport që është në kundërshtim me etiken tonë është fortësisht e dënueshme.

Ka disa praktika të cilat për fat të keq aplikohen akoma në territorin Shqiptar të cilat nuk janë aspak sportive. Praktika të tilla dëmtojnë mjedisin nënujor dhe sjellin pasoja afatgjata. Pjesa më e madhe e këtyre praktikave janë të ndaluara me ligj në vendet e tjera dhe dënimet për to variojnë nga konfiskime pajimesh, gjoba e deri në burg.